หน้าหลัก ศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร ศึกษาต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร ศึกษาต่อคณะอื่น ติดต่อกับทางเรา
ข้อมูลประเทศ Philippines ระบบการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา ที่พักอาศัย Download แบบฟอร์ม


หลักเกณฑ์การรับนักเรียนต่างชาติ

ทางการฟิลิปปินส์กำหนดคุณสมบัติสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
3. จะต้องเป็นการรับเข้าศึกษาเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
4. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ในบางสถานศึกษาจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ด้วย

 

5. ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ แล้วสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะต้องสอบ NMAT (National Medical Admission Test)
6. มีสถานศึกษาตอบรับภายในจำนวนโควต้าและตามกฏเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกำหนด (ในปัจจุบันรับนักศึกษาต่างชาติได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนนักเรียนชาวฟิลิปปินส์ในแต่ละสถานศึกษา)
7. เป็นผู้ถือวีซ่าประเภทนักเรียน (9F) หรือประเภทอื่นที่ทางการฟิลิปปินส์อณุญาตให้เข้าศึกษาได้
Download แบบฟอร์มการขอ VISA

นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัครสถานศึกษาได้เฉพาะระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจะต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษา

1.1 Transcript of Record (ต้นฉบับ 3 ฉบับ)
   - ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ใช้ Transcript (หลักฐานสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ของ ม4.-ม6. และใบ ร.บ. (หลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาไทย)
   -
ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ว.ช. ใช้ Transcript ของชั้นปีที่ 1-3 และใบ ร.บ.
   - ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ว.ส. ใช้ Transcript และใบ ร.บ. ของ ป.ว.ช. และ Transcript ของ ป.ว.ส. ด้วย
   - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ Transcript ชั้นปีที่ 1-4
   - ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทใช้ Transcript ทั้งปริญญาตรีและโท

1.2 หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ)
   - ระดับ ม.6 หรือ ป.ว.ช. ให้นำหลักฐานการศึกษา (transcript) และใบ ร.บ. ไปยื่นต่อสำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศน์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษให้
   - ปริญญาครีหรือโท ให้ขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวได้จากสถานศึกษาโดยตรง ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่ออกหนังสือนี้ให้ ขอให้นำใบแปลปริญญาบัตรที่กระทรวงการต่างประเทศรับรองการแปลแทนได้

1.3 สำหรับผู้สำเร็จ ป.ว.ท. ป.ว.ส. หรือเทียบเท่าที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาครี ต้องนำสรุปรายละเอียดของวิชาที่เคยศึกษา (Course Description) เป็นภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ) เพื่อใช้ในการขอยกเว้นหน่วยกิต

1.4 รูปถ่ายขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 15 รูปและขนาด 2 นิ้วจำนวน 6 รูป (สำหรับติดฟอร์ม PHS 6 ฉบับๆละ 1 รูป)

1.5 แบบฟอร์ม P.H.S. (Personal History Statement)Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

1.6 Recommendation จากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน โดยฉบับที่ 1 เป็นหัวหน้าสถานศึกษา เช่น อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ, คณบดี, หรืออธิการบดีแล้วแต่กรณี และฉบับที่ 2 เป็นของอาจารย์ผู้สอน (ต้นฉบับ 1 ชุด ภาพถ่าย 1 ชุด) Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

1.7 สูติบัตร (Birth Certificate) เป็นภาษาอังกฤษ หรืออาจใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีชื่อ รูป และวันเดือนปีเกิดแทนก็ได้ (ใช้สำเนา 1 ฉบับ)

1.8 เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสถานศึกษา ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

1.9 เงินค่าธรรมเนียม CEA

1.10 หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (เป็นภาษาอังกฤษ) จากธนาคารพาณิชย์ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยสำนักงานใหญ่เป็นผู้ออกให้ ซึ่งแสดงว่ามีเงินฝากประเภทประจำหรือออมทรัพย์ (สะสมทรัพย์) อยู่ในธนาคารนั้นๆไม่ต่ำกว่า 12,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่านี้ (ต้นฉบับ 1 สำเนา 1)

1.11 เอกสารการตรวจสุขภาพ ขอแนะนำให้ตรวจในโรงพยาบาลของรัฐบาล (ถ้าตรวจในโรงพยาบาลเอกชนต้องนำเอกสารใบรับรองที่กระทรวงสาธารณะสุขด้วย) โดยแจ้งทางโรงพยาบาลว่าขอตรวจสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ, ขอฟิล์มเอกซเรย์ปอด และตรวจเชื้อ HIV ด้วย

1.12 หนังสือรับรองจากสันติบาล (Police Clearance) โดยไปติดต่อที่แผนก 3 กองกำกับ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 1 ใกล้สี่แยกราชประสงค์ โดยจัดเตรียมเอกสารไปดังนี้(อาจมีเอกสารอื่นนอกเหนือจากนี้โปรดตรวจสอบที่ Police Clearance)
   1.12.1 ทะเบียนบ้านพร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
   1.12.2 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
   1.12.3 หนังสือเดินทางพร้อมด้วยสำเนาหน้า 2-3 จำนวน 1 ฉบับ
   1.12.4 รูปถ่าย 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   1.12.5 เฉพาะนักศึกษาชายต้องนำ ส.ด.9 พร้อมสำเนา 1 ฉบับไปด้วย
   1.12.6 เอกสารตอบรับจากสถานศึกษา (Notice of Acceptance)

การรับรองเอกสารก่อนการสมัครสถานศึกษา นำเอกสารที่สำคัญ 5 ประเภท คือ หลักฐานการศึกษา ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน เอกสารการตรวจสุขภาพ หนังสือรับรองจากสันติบาล ไปรับรองยังหน่วยงานราชการ 3 แห่งคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตฟิลิปปินส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     กระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะผู้ที่จะไปศึกษาระดับปริญญาตรี)
     ผู้ที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. หรือปริญญาตรีแล้ว ให้นำหลักฐานสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ป.ว.ช. เป็นภาษาอังกฤษ (Transctipt) ใบ ร.บ. (หลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาไทย) ต้นฉบับ อย่างละ 1 ฉบับ ไปยื่นต่อสำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเป็นภาษาอังกฤษให้
     สำหรับผู้ที่สำเร็จ ป.ว.ช. จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้นำเอกสารดังกล่าวไปประทับตรารับรองที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร์
      กระทรวงการต่างประเทศ
     นำเอกสาร 5 ประเภท ไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองคือ
          ก. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (ตามข้อ 1.7)
          ข. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ (ตามข้อ 1.10)
          ค. เอกสารการตรวจสุขภาพ (ตามข้อ 1.11)
          ง. หนังสือรับรองจากสันติบาล (ตามข้อ 1.12)
          จ. หลักฐานสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ป.ว.ช. ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะจบชั้น ม.6 หรือ ป.ว.ช. หรือสูงกว่า) (ตามข้อ 2.1)
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้ใช้ Transcript (ต้นฉบับ) และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) หรือจะใช้ใบแปลปริญญาบัตร (ต้นฉบับ) แทนหนังสือรับรองก็ได้ หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวแล้วให้นักเรียนไปติดต่อสถานทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
      สถานทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     นำเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศรับรองในข้อ 2.2 ทั้งหมด) ไปติดต่อสถานทูตสาธารณรัฐฟิลลิปปินส เพื่อให้สถานทูตออกหนังสือรับรองเอกสารทั้ง 5 ประเภทนั้นอีก
หมายเหตุ   1. สถานทูตสาธารณรัฐฟิลลิปปินส์ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิทซอย 30-32 โทรศัพท์ 02-2590139-40 เปิดทำการเวลา 8.00 น. - 17.00 น.
                  2. การรับรองของกระทรวงการต่างประเทศ จะเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท
                  3. การรับรองของสถานทูตฟิลิปปินส์ จะเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,250 บาท

 

Copyright© 2007 Chanceeducation.com All Rights Reserved.